Modernizácia zariadenia

Modernizácia zariadenia Nádej, n.o. Prešov

 
Výzva: Výzva pre región 
Názov žiadateľa: Nádej, n.o. 
Názov akcie/projektu: Modernizácia zariadenia Nádej, n.o. Prešov 
Termín realizácie akcie/projektu: Júl - Október 2021 
Miesto realizácie akcie/projektu: Prešov 
Schválená výška dotácie: 18 500,00 € 

Projekt „Modernizácia zariadenia Nádej, n.o. Prešov“ bol spracovaný projekčnou agentúrou Ateliér URBEKO, s.r.o. a schválený v rámci „Výzvy pre región“ na 28. zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 21.6.2 Následne v júli 2021 sme začali s prípravou a realizáciou verejného obstarávania na predmetné aktivity. Dňa 30.7.2021 bola s víťaznou firmou podpísaná Kúpna zmluva na dodávku modulárneho domu. Objekt o rozmeroch 8x3m, osadený na 4 betónových pätkách,  pozostávajúci z 2 samostatných miestností a malej miestnosti s WC a umývadlom za účelom zriadenia skladových resp. iných  priestorov pre zariadenie Nádej bol dodaný dňa 20.8.2021 v zmysle zadanej špecifikácie. Následne k jeho sfunkčneniu bolo potrebné už z vlastných zdrojov  zrealizovať prípojky inžinierskych sietí (voda, kanál, elektrina). Tak ako to bolo uvedené v projekte, keďže v súčasnosti opäť začala tretia vlna Covid pandémie, objekt bude slúžiť ako skladové a doplnkové priestory , čím sa v hlavnej budove sociálneho zariadenia uvoľnia a rozšíria priestory pre prípadnú izoláciu klientov s Covid 19 a v budúcnosti, aj v zmysle zvyšujúceho sa štandardu a požiadaviek na skvalitňovanie služieb, sa v uvoľnených priestoroch vytvorí izolačná miestnosť  pre pacientov s chrípkovým resp. iným infekčným ochorením. 


Súbežne bol spustený prieskum na výber dodávateľa stavebných prác pre úpravu verejného priestranstva a terénne úpravy na základe spracovanej PD. Dňa 27.8.2021 boli v zmysle Zmluvy o dielo terénne práce ukončené. Jednalo sa o odkop zeminy, vyrovnanie terénu, položenie zatrávňovacích  tvárnic,  obrubníkov a celkovú úpravu plochý pre bezbariérový pohyb. 


Terénne úpravy v okolí zariadenia boli zrealizované tak, aby sa umožnil bezproblémový, bezbariérový pohyb aj imobilných klientov na záhradu. Prostredníctvom týchto  terénnych úprav sa upravilo okolie budovy tak, aby sa pri krátkom pobyte vonku na čerstvom vzduchu v záhrade mohli bezproblémovo pohybovať aj ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu. 


Realizácia celého projektu prispela vo významnej miere k zlepšeniu a skvalitneniu poskytovaných služieb v zariadení Nádej. 


 

            
 
                                                                                                 PhDr. Katarína Poláková, MPH 
                                                                                                          riaditeľka Nádej, n.o.