O nás viac

Vznik

Nezisková organizácia Nádej n. o. bola rozhodnutím Krajského úradu v Prešove dňom 05.11.1998 registrovaná pod č. OVVS/12-1998-NO ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Sociálne služby začala poskytovať od 01.03.2000 na základe registrácie v Registri poskytovateľov sociálnej služby na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlavná činnosť organizácie

Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie Nádej je poskytovanie sociálnej starostlivosti pobytovou formou. Neustále sa snažíme o skvalitňovanie života, zameraním na zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby, zavádzaním podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle prijatého zákona NR SR č. 485/2013 Z. z., v súlade s víziou neziskovej organizácie.